Actueel

Muziek Jong voor Oud, gouden formule

Muziek Jong voor Oud (MJvO) is een stichting in Zuid-Limburg die ouderen en kwetsbare burgers op een laagdrempelige wijze wil laten deelnemen aan cultuur. Dit o.a. door het verzorgen van concerten en workshops in zorginstellingen. Hiervoor worden jonge musici van het conservatorium ingezet. Zij leren zo hun artistieke kwaliteit ontwikkelen op een kwalitatief hoog niveau. De stichting is zo een verbindende kracht tussen cultuur & jong talent, maatschappelijke & culturele participatie en zorg.
MJvO vroeg ondersteuning bij het ontwikkelen van mogelijke toekomstscenario’s én een doorlichting van de financiële situatie.

Voor de toekomstscenario’s werd een expertmeeting belegd met een aantal stakeholders. Hieruit werden drie mogelijke scenario’s gedestilleerd, waarbij voor alle scenario’s gold dat deze een investering vroegen zowel in menskracht en financiën.

Naar aanleiding hiervan is een overzicht gemaakt van de werkzaamheden én de tijd die verschillende werkzaamheden kostten. Dat was een eyeopener: het merendeel van de tijd werd besteed aan routinematige en administratieve handelingen. Er bleef nauwelijks tijd over om te besteden aan het ontwikkelen van de nieuwe initiatieven die tijdens de expertmeeting naar voren kwamen en waar iedereen blij van werd.

We hebben ons gericht op het winnen van tijd. Ideeën hiervoor werden door de Stichting voortvarend opgepakt. Administratieve handelingen werden geautomatiseerd, m.n. de financiële administratie (met als prettige bijkomstigheid dat de administratie- en accountantskosten gehalveerd werden) en andere zaken werden uitbesteed (o.a. een nieuwe website via een match op een beurs).
Om een breder draagvlak te krijgen en werkzaamheden meer te spreiden wordt het bestuur uitgebreid met mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting. Hierdoor wordt tevens de continuïteit beter geborgd. MJvO zal met het nieuw te vormen bestuur een keuze maken uit de toekomstscenario’s. 

Al met al een traject dat bijzonder prettig verlopen is. Bij de eindevaluatie constateerden we dat het eindresultaat afweek van de oorspronkelijke vraag, maar dat door dit voortschrijdend inzicht een goede basis gelegd is voor de toekomst van een mooie stichting. Voor ons als adviseurs was het een boeiende mix van conceptueel denken en praktische adviezen. www.muziekjongvooroud.nl

overige artikelen

 • Samenwerking TijdVoorActie

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • SBBI

  Lees meer
 • Vier gouden adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • 2017 in beeld

  Het jaarverslag van SESAM academie in 'pocketformaat'. 
  Lees over ons advieswerk: 2017 in beeld.

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen